कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.

सं.

पालिका

कर्मचारीको नाम

पद

सेवा

समुह

तह

श्रेणी

सम्पर्क नं.

कैफियत

1

रामधुनी नगरपालिका

शिव कुमार मोची

 

कृषि

 

पाँचौ

9842149430

 

2

दुर्गा प्रसाद पराजुली

 

कृषि

 

पाँचौ

9842047511

 

3

विजय कुमार चौधरी

ना.प.स्वा.प्रा.

कृषि

भेटेरिनरी

चौथौ

9842408937

करार