कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.

सं.

पालिका

कर्मचारीको नाम

पद

सेवा

समुह

तह

श्रेणी

सम्पर्क नं.

कैफियत

1

हरिनगरा गाउँपालिका

मनोज कुमार यादव

प.स्वा.प्रा.

कृषि

भेटेरिनरी

पाँचौ

9843180715

 

2

रन्जित कुमार मेहता

ना.प.स्वा.प्रा.

कृषि

भेटेरिनरी

चौथो

9815318666

करार

3

रनबीर कुमार मेहता

ना.प.स्वा.प्रा.

कृषि

भेटेरिनरी

चौथो

9807399957

करार

4

हरि नारायाण मेहता

ना.प.स्वा.प्रा.

कृषि

भेटेरिनरी

चौथो

9804306126

करार