सूचनाको हक सम्वन्धी तेश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन, (२०७९ माघ-चैत्र)