ऐन नियम तथा निर्देशिका

2080-10-29 पशु-वधशाला-र-मासु-जाँच-ऐन-२०५५
2079-12-16 बर्ड फ्लू नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरुको राहत दिने सम्बन्धी मापदण्ड, 2079
2079-12-16 बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली, 2078
2079-11-28 पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
2079-08-07 पशु सेवा तथा पशु स्वास्थ्य ऐन नेपाली २०५५
2079-08-07 पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावलि २०५६
2079-08-07 पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५
2079-08-07 पशु ढुवानी मापदण्ड २०६४
2079-08-07 औषधि ऐन २०३५
2079-08-07 उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५
2079-08-07 वातावरण संरक्षण ऐन २०५३
2079-08-07 अण्डा ढुवानी तथा भण्डारण मापदण्ड २०७१
2079-08-07 जैविकी पदार्थ सम्बन्धी भेटेरिनरी मापदण्ड २०६३